دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
Instagram